Stadga och författning

Afghanskt Akademiskt Kulturcentrum i Sverige 

stadga och författning

 

 

Förord

 

Under två decennier av krig och elände som orsakats på grund av utländsk inblandning i Afghanistan inre angelägenheter har det afghanska kulturarvet antingen plundrats eller förstörts. Kriget förstörde landet så mycket så att dess existens hotades. Krigsherrarna har antingen dödat eller tvingat bort nästan alla akademiker, välutbildade och kunniga människor från landet.

 

Dess människor som tvingades bort från landet var läkare, militärofficerare, ingenjörer, lärare, professorer, akademiker och andra välutbildade människor vilka har alltid varit måna om att skydda, anrika och föra vidare det afghanska kulturarvet genom att starta akademiska och kulturcentra i olika delar av världen. Med hänsyn till den senaste politiska och ekonomiska utvecklingen i Afghanistan bör inga samvetsgranna och plikttrogna afghaner hålla tyst eller agera likgiltigt för att det har ett högt värde för landets framtid, dess framtida existens och överlevnad.

 

Varje afghan måste ta till de möjligheter som de har för återuppbyggnad av landet. Just nu finns det en ny generation av afghaner utomlands som har möjligheten att utbilda sig och bilda sig enligt 2000-talets normer och vetenskapliga praxis. Dessa kan spela en nyckelroll i en varaktig fred och återuppbyggnaden av landet.

 

Den rådande nationella situationen kräver av oss afghaner att grunda ett sådant akademiskt och kulturcentrum för afghaner i Sverige för att kunna spela en positiv och viktig roll för freden och införandet av ett demokratiskt styresätt i Afghanistan.

Afghanskt Akademiskt Kulturcentrum i Sverige

stadga och författning

 

1. Kap.

 

1 § Föreningens namn är ”Afghanskt akademiskt kulturcentrum i Sverige (AAKCS)”.

 

2 § Huvudkontor för AAKCS ligger i Malmö men man kan starta lokala kontor i olika delar av Sverige.

 

3 § Redovisning av ekonomiska tillgångar sker varje december och omfattar ett helt år från januari till december.

 

2.Kap. AAKCS:s mål

 

4 §  AAKCS är ett neutral och opartiskt akademiskt kulturcentrum som inte är bundet till något parti eller ideologi varken i Afghanistan eller utomlands. AAKCS respekterar mänskliga rättigheter och andras politiska åsikter samt religiös tillhörighet.

 

AAKCS strävar efter att uppnå följande mål:

 • AAKCS ska anrika, föra vidare och visa Sverige och omvärlden de afghanska värderingarna, traditioner och dess rika kulturarv samtidigt som man försöker förmÃ¥ afghaner att ta del av det svenska och andra välutvecklade länders historia och utveckling för att bygga upp sitt eget land. AAKCS har äran att jobba för det här pÃ¥ ett aktivt och konkret sätt.
 • AAKCS ska stödja, uppmuntra och jobba för skapandet av en bred front för kultur personligheter att utvecklas.
 • Publicering av viktiga kulturella verk.
 • Översättning och publicering av kulturella verk.
 • AAKCS ska samla, sammanställa och publicera samt noggrann använda historiska och kulturella verk.
 • Ha ett brett spektrum av kontakter med andra kulturella föreningar och instanser.
 • För att kunna uppnÃ¥ dessa mÃ¥l mÃ¥ste AAKCS ha en tidning (webbsida) för att nÃ¥ ut. Tidningen kommer att heta Nawey Hilla.
 • AAKCS har en webbsida www.aakcentrum.se där föreningens alla aktiviteter publiceras.
 • AAKCS ska delta aktivt och arrangera kulturella, vetenskapliga och akademiska möten, seminarier, konferenser och andra tillställning i Europa och andra delar av världen.
 • AAKCS ska aktiv undervisa afghanska barn och ungdomar i modersmÃ¥l (Pashto eller Dari), träna och arrangera idrottsevenemang.
 • AAKCS har som mÃ¥l att integrera afghanska barn och ungdomar i det svenska samhället, bekämpa narkotika och alkohol missbruk och förklara vikten av utbildning. För att uppnÃ¥ detta ska AAKCS arrangera seminarier och konferenser och bjuda in kunniga svenska och afghanska experter i omrÃ¥det.
 • AAKCS ska kämpa för asylrätt och hjälpa flyktinger med praktiska saker.
 • AAKCS stödjer mänskliga rättigheter, jämlikhet, demokrati och rättvisa i samhället och ska aktiv jobba för dessa saker. AAKCS kommer fördöma överträdelse v dessa grundläggande rättigheter.
 • AAKCS ska bekämpa misstro bland afghaner gentemot varandra och jobba för en nationell sammanhÃ¥llning.
 • AAKCS stödjer jämlikhet och ska jobba för afghanska kvinnornas rättigheter i samarbete med andra nationella och internationella kvinnoföreningar och organisationer.
 • AAKCS ska bredda möjligheternas front för afghanernas välutbildade kvinnor i Sverige och Afghanistan.
 • AAKCS har för uppgift att fira nationella och religiösa helgdagar och arrangera dessa firanden.
 • AAKCS ska delta aktiv och försöker intressera andra internationella organisationer i landets Ã¥teruppbyggnad, ekonomisk utveckling och Ã¥terförandet av historiska och arkeologiska fornlämningar till museum och bevara detta kulturarv för kommande generationer.
 • AAKCS ska ha regelbunden kontakt med internationella organisationer och kultur- personligheter samt olika länder för att försöka fÃ¥nga upp deras intresse för Afghanistan och dess Ã¥teruppbyggnad.
 • AAKCS ska hjälpa afghaner som värst drabbats av kriget genom välgöranhet.

 

3 kap. Medlemskaps villkor.

 

5 § Alla som vistas lagligt i Sverige och fyllt 18 år och har demokratiska värderingar kan bli medlem i AAKCS. De som inte fyllt 18 år kan bli stödmedlemmar utan rösträtt i föreningen styrelse val.

 

6 § Medlemskap kostar 150 SEK för vuxna och 50 SEK för barn.

 

7 § Medlemskap är frivilligt och kan får genom att betala avgiften.

8 § Medlemskap upphör på följande sätt:

 • Säga upp medlemskapet skriftligt.
 • Vid dödsfall.
 • om en medlem avsiktligen gÃ¥r emot AAKCS:s linje och försöker svartmÃ¥la och förstöra dess goda ryckte.
 • Att missbruka och förskingra föreningen ekonomiska tillgÃ¥ngar.
 • Uteslutande av en medlem bestäms av styrelsen men slutgiltigt uteslutande bestäms av allmän församling.

 

4 Kap. Medlems rättigheter och uppgifter

 

9 § Medlemsrättigheter:

 • AAKCS:s medlemmar har rätt att kanditera själv eller rösta pÃ¥ nÃ¥gon annan.
 • AAKCS:s medlem har rätt att finnas pÃ¥ alla föreningsmöten och fÃ¥ kunskap om förenings aktiviteter samt ta del av dess erbjudande.
 • AAKCS:s medlem har rätt att komma med förslag och klagomÃ¥l till ledningen.

 

10 § Medlems uppgift:

 • Medlemsavgift mÃ¥ste betalas under den angivna tiden.
 • som medlem i AAKS fÃ¥r man bidra om möjligt till föreningens väl och inte med avsikt skada föreningen.
 • medlem i AAKS kan bli medlem i andra föreningar.
 • Vara aktiv i det akademiska och kulturella arbetet.

 

5 Kap. Föreningens avdelningar

 

11 § Dessa avdelningar är det tänkt ska ingå i föreningar:

 • Grundläggande församling.
 • Allmänförsamling.
 • Styrelsen.
 • Ekonomienhet.
 • Rekryterings- och ungdomsenheten med mera.

 

12 § Grundläggande församlingen har till uppgift att samla det första allmänna församlingen samt tillsvidare framföra dess uppgift.

Den grundläggande församlingen upphör att existera när den allmänna församlingen är samlad.

 

13 § AAKS allmänförsamling samlas vanligen en gång per år. Extra möte kan hållas om föreningen avdelningar så önskas.

 • angÃ¥ende allmänförsamlings möte ska föreningens medlemmar fÃ¥r en skriftlig kallelse hemskickad. Där stÃ¥r var och när ska mötet äga rum.
 • Det blir ingen allmänförsamlings möte om de flesta av föreningens medlemmar inte är närvarande.
 • Under allmän församlingens möte fattas alla beslut genom omröstning.
 • Omröstning sker bÃ¥de offentligt och inte offentligt, om sÃ¥ önskas av medlemmar.
 • Under allmän församlingens möte kan ingen företrädda nÃ¥gon annan.
 • Under allmänna församlingen ar personer som är medlemmar i AAKS rätt att rösta.

 

14 § Allmänförsamlingens uppgift:

 • föreningens enheter fÃ¥r lägga fram sina Ã¥rliga rapporter och redovisa sina aktiviteter.
 • ansvarsfrihet beviljas av allmän församling.
 • ledningens hänsyn till förslag frÃ¥n medlemmar samt önskade förändringar.
 • beslut om föreningsavgifter.
 • ledningens beslut om omfördelning av uppgifter för medlemmar.
 • beslut om en särskilt inspektions grupp.
 • beslut om antal personer som bär ansvaret för omröstningen.

 

15 § Ledningen:

 • ledningen blir vald för ett Ã¥rs period, samma ledning kan bli omvald.
 • ledningen bestÃ¥r av 15 personer: Ordförande, Vice ordförande, assistent mm.
 • ledningens medlemmar kan bli mer om sÃ¥ behövs vid vissa omständigheter.
 • för att effektivisera aktiviteten i föreningen kan lednings medlemmar vara medlemmar i andra avdelningar i föreningen.
 • föreningen fÃ¥r ledas av viceordförande, när ordförande inte är närvarande.
 • medlemmar i ledningen som vill säga upp sina uppdrag fÃ¥r lämna sin uppsägning till ledning, men om alla medlemmar i ledningen vill säga upp sig, dÃ¥ lämnas uppsägningen till allmänna församlingen.

 

16 § Styrelse uppgift:

 • styrelsen representerar föreningen.
 • uppgifternas fördelning inom styrelsen bestäms av själva ledningen.
 • tillkalla allmän församlingen.
 • inlämnandet av Ã¥rlig rapport till allmän församlingen.
 • Ge inspektionsgruppen i uppdrag att kontrollera AAKCS:s ekonomiska tillgÃ¥ngar.
 • Planeringen av lokal samt andra akademiska och kulturella aktiviteter.
 • Beslut om nya medlemmars inträde samt utestängning av medlemmar.
 • Styrelsen ansvarar för föreningens organisation.

 

17 § Ledningsmedlemmars speciella uppgifter:

 • Ordföranden är den person som företräder hela styrelsen, och ger uppgifter till andra medlemmar.
 • Vice ordföranden arbetar tillsammans med ordföranden samt representerar föreningen när ordföranden inte är närvarande.
 • Sekreterare har till uppgift att hjälpa ordföranden och skriva protokoll under styrelse möte.
 • Andra enheter inom föreningen lämnar rapporter under ledningsmöte.
 • Ekonomienheten redovisar föreningen utgifter samt tillgÃ¥ngar. Denna enhet fÃ¥r organisera väl och lämna ifrÃ¥n sig redovisning vid efterfrÃ¥gan.

 

6 Kap. Ekonomi

 

18 § Föreningen grundläggande tillgångar kommer från medlemsavgifter, andra frivilliga, svenska organisationer och tidskriftförsäljning.

 

19 § Föreningsavgift (medlemsavgift) är 150 kr för vuxna och för barn mellan 4 och 17 år är 50 kr, som ska betalas senast dagen innan allmänna församlingen.

 

20 § För att tillgångar ska organiseras effektiv är det tänkt att:

 • Beslut fattas under styrelse möte och bara ordförande eller den ekonomiske ansvarige inte kan fatta ett ekonomiskt beslut.
 • Föreningen kan öppna ett bankkonto som ordförande och den ekonomiske ansvarige förfogar över.
 • Den ekonomiske ansvarige redovisar sina uppgifter vid varje ledningsmöte, detta ska leda till att ledningen redovisar till det till allmänna församlingen.
 • Om föreningen slutar att existera, dÃ¥ lämnas all ekonomiska medel till Svensk Afghanistans kommittén.

 

7 Kap. Kontroll och undersökning

 

21 § Enhets uppgift:

Kontroll- och inspektionsenhetens medlemmar som är tre personer blir valda för ett års period av allmänförsamling.

 • Denna enhet kontrollerar dagliga aktiviteter och den ekonomiska biten.
 • Enheterna gÃ¥r genom alla förslag, klagomÃ¥l med mera som har kommit in till föreningen.
 • Enhetsmedlemmar kan delta i ledningsmöte.

 

22 § Föreningen hade sitt första möte den 27 april 2002 som beslutade om dessa 7 kapitel och 22 paragrafer som ska översättas på fyra språk nämligen Pashto, Dari engelska och svenska.

Föreningen ska registreras in i den kommunala myndigheten.

 

 

 

 

Skapad den 27 april 2002

Reviderat den 28 januari 2015